Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin Tutulması Zorunlu Değildir.

    b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

    1-(a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

    2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.