Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

    Madde 11-Denetim Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

    Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.