Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

  Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

  Genel kurul;

  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

  2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.