Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

  2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

  3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

  4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

  5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

  6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

  7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

  8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

  9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

  10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

  11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

  12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

  13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,